1. Üldtingimused
  1. EBLi e-poe (www.boe.ee) pidajaks ja e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingute pooleks on MTÜ Eesti Breiktantsu Liit(registrikood 80165904, aadress Tartumaa, Tartu, Tartu linn, J. Kuperjanovi tn 44-3, 50409) („EBL“).
  2. Käesolevaga kehtestatud üldtingimused kehtivad EBLi e-poes kasutajaks registreerides ja/või EBLi e-poest toodete ostmisel kliendi ja EBLi vahel tekkivate õiguste ja kohustuste kohta.
  3. Lisaks üldtingimustele kohaldub e-poe registreeritud kasutajate, e-poe kaudu ostjate (edaspidi mõlemad nii üheskoos kui ka eraldi „klient“) ja EBLi vahelistele suhtele ka Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu asjakohane õigus.
  4. EBL jätab endale õiguse muuta käesolevaid üldtingimusi, kui muudatuste tegemise vajaduse näeb ette muudatus õigusaktides või EBLi e-poe töökorraldus. Igale ostule kehtivad tellimuse esitamise hetkel EBLi e-poe kodulehel kättesaadavad üldtingimused.
  5. Kehtivad üldtingimused on igal ajal kättesaadavad EBLi e-poe kodulehel. Kindlustamaks kliendile juurdepääs tehingu ajal kehtivatele üldtingimustele, soovitab EBL kliendil salvestada tehingu ajal kliendile tutvumiseks esitatud üldtingimused, mille kohaldumise jaoks peab klient andma nõusoleku.
 2. Tellimuse esitamine ja kohaletoimetamine
  1. Toote lisamine ostukorvi ei kindlusta toote olemasolu tellimuse esitamise hetkel. Kindlustamaks toote tarnimine, tuleb kliendil esitada tellimus ja tellimuse eest tasuda.
  2. Leping on kliendi ja EBLi vahel sõlmitud, kui klient on tasunud tellimuse eest ja raha on laekunud EBLi kontole.
  3. EBL komplekteerib tellimuse alusel soovitud tooted kliendile saatmiseks pärast seda, kui klient on tellimuse eest tasunud, ning edastab need esimesel võimalusel ning mitte hiljemalt kui ülejärgmisel tööpäeval.
 3. Maksetingimused, tasumine ja tellimuse tühistamine
  1. EBLi e-poes olevad hinnad on kajastatud eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
  2. EBLil on õigus muuta toodete hindu igal hetkel. Hinna muutmise korral kehtib ostule tellimuse esitamise ajal tootele kehtestatud hind.
  3. Kliendil on kohustus tasuda tellimuse eest vastavalt toote hinnale. EBL ei pane saadetist teele enne, kui klient on tellimuse eest täielikult tasunud.
  4. Piletite eest saab tasuda Maksekeskus AS vahendusel Eesti või Visa/MasterCard pangalinkidega.
  5. Tellimus tühistatakse kui tellimuse eest ei ole raha laekunud EBLi pangakontole 3 päeva jooksul alates tellimuse kinnitamisest ning toodete saamiseks tuleb esitada uus tellimus.
  6. Klient kannab tellimuse eest tasumisega kaasnevad võimalikud kulud, sh võimalikud pangatasud.
 4. Vastutus
  1. EBL ei vastuta toote kättetoimetamise viivituse eest, kui viivituse põhjustas kliendi poolt tellimuse esitamisel ebatäpsete andmete esitamine või muu asjaolu, mida EBL ei saa mõistlikult ette näha ega kontrollida.
  2. EBL ei kontrolli pileti esitaja ja pileti ostnud isiku samasust ega vastuta sellest tingitud mistahes kahjude eest.
  3. EBLil on õigus igal ajal piirata kliendi poolt ostetavate piletite arvu ja katkestada lubatust suurema koguse piletite ostutehingud. EBLil on õigus müüdavate piletite arvu piirata mh Veebisaidi ostukorvi seadistustega.
  4. Kasutaja kohustub hoiduma mistahes viisil ja vahenditega veebisaidi toimimisse ja tehnilistesse lahendustesse sekkumisest. Igasugune tegevus, millega võib kaasneda veebisaidi ülekoormamine või selle toimimise häired, on keelatud. Veebisaidi andmete kopeerimine, reprodutseerimine, kasutamine, muutmine ja avaldamine on mistahes eesmärkidel keelatud.
 5. Piletitest taganemise kord
  1. Vastavalt võlaõigusseadusele ei ole kliendil ja tarbijal sõlmitud lepingutest taganemine lubatud, kuivõrd lepinguga on kindlaks määratud teenuse osutamine teatud tähtpäevaks või teatud tähtaja jooksul või siis tähendab lepingu sõlmimine teatud vahendite broneerimist, millele on taganemisel keeruline uut kasutajat leida. Kliendil ja tarbijal tuleb arvestada, et piletite ostmisel puudub õigus 14 päeva jooksul olenemata põhjustest tasuta tühistada ja/või tagastada.
  2.  Sündmuse ärajäämisel tagastab EBL kliendile piletite ostusumma tehinguga seotud pangakontole hiljemalt 14 päeva peale vastavasisulise teate avaldamist ostukeskkonna lehel. Muud piletiostuga seotud kulud(nt pangatehingukulud) tagastamisele ei kuulu.
 6. Vaidluste lahendamine ja kohalduv õigus
  1. EBLi ja kliendi vahelistele suhetele, sh nende vahel sõlmitud müügilepingule ja lepingust tulenevatele vaidlustele, kohaldub Eesti Vabariigi õigus.
  2. Kõik EBLi ja kliendi vahelised eriarvamused ja vaidlused lahendatakse eelkõige pooltevaheliste läbirääkimiste tulemusel.
  3. Kui pooltevahelist vaidlust ei õnnestu lahendada läbirääkimistega, on mõlemal poolel õigus pöörduda kohtusse ja kliendil lisaks kohtule ka Tarbijakaitseametisse.
 7. Autoriõigused ja kaubamärgikaitse
  1. EBL on kaubamärgi EBL omanik ning kaubamärgi kasutamine kliendi poolt on lubatud üksnes kooskõlas kehtiva õigusega.
  2. EBLi e-poe kodulehekülg ja selle sisu on kaitstud EBLi autoriõigustega ning EBLil on õigus teostada kodulehekülje suhtes kõiki autorile kuuluvaid isiklikke ja materiaalseid õiguseid.
  3. Klient vastutab EBLi intellektuaalsete õiguste rikkumise ja sellest tuleneva kahju eest vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
 8. Üldtingimuste kohaldumise erisused lepingutes juriidiliste isikutega
  1. Käesolevad üldtingimused kohalduvad lepingutele juriidilisest isikutest klientidega ulatuses, milles see ei lähe vastuollu kehtiva õiguse ega lepingutingimuse olemusega ning arvestades käesolevas peatükis välja toodud erisusi.
  2. Kui juriidilisest isikust klient soovib EBLi müüdavaid tooteid edasi müüa, on klient kohustatud registreerima ennast EBLi e-poe kodulehel edasimüüjana.